fbpx
Skip to main content

Reglement

ARTIKEL 1, ORGANISATIE

1.1 Lions Club Etten-Leur e.o en Lions Club De Vryeheydt Etten organiseren in samenwerking met Stichting Adriaan van Bergen de ‘Badeendrace Etten-Leur’ en de daarvoor benodigde verkoop van badeendjes;

1.2 De afdracht van de opbrengst wordt aangewend voor (lokale) jeugdprojecten.

ARTIKEL 2, VOORSCHRIFTEN VOOR DEELNAME

2.1 Deelname aan de Badeendrace Etten-Leur staat open voor alle natuurlijke en rechtspersonen, doch deelname door minderjarigen alsmede beschikkingsonbevoegden geschiedt onder verantwoordelijkheid van zijn/haar/hun wettelijk vertegenwoordiger;

2.2 Degene die deelneemt aan de Badeendrace Etten-Leur is gebonden aan de bepalingen van dit reglement;

2.3 Lions Club Etten-Leur e.o, Lions Club De Vryeheydt Etten en de Stichting Adriaan van Bergen zijn niet aansprakelijk voor de nadelen die voor een deelnemer voortvloeien uit het door hem/haar niet opvolgen van de in dit reglement vastgelegde voorschriften.

2.4 Leden van Lions Club Etten-Leur e.o en Lions Club De Vryeheydt Etten zijn zelf uitgesloten van deelneming. Dit geldt niet voor familieleden of vrienden van de leden.

ARTIKEL 3, SPEELWIJZE

3.1 De deelnemer dient een deelnamebewijs, in de voprm van een nummer  te kopen bij een lid van Lions Club Etten-Leur e.o., een lid van Lions Club De Vryeheydt Etten, bij een door deze Lionsclubs georganiseerd uitgiftepunt van badeendjes dan wel via de website www.badeendrace-etten-leur.nl;

3.2 Elk nummer geeft recht op deelname aan de Badeendrace Etten-Leur door middel van een rubberen eendje met een nummer dat correspondeert met het nummer dat op het aankoopbewijs is vermeld;

3.3 Alle eendjes waarvan de nummers corresponderen met een verkocht nummer zullen op zaterdag 27 mei 2023 te water worden gelaten om een afgezet parcours af te leggen. De nummers van de eerste 30 eendjes die de finish bereiken geven recht op een prijs voor degene met het corresponderende nummer;

3.4 Het eerste eendje dat de finish bereikt, geeft recht op de eerste prijs, het tweede eendje dat als tweede de finish bereikt geeft recht op de tweede prijs, het derde eendje geeft recht op de derde prijs; enzovoort.

3.5 Indien er meer nummers zijn verkocht dan het maximaal aantal eendjes van 3.000 begint de nummering weer bij 1 gevolgd door de letter A. Worden er meer dan 6.000 eendje verkocht dan beginnen we weer met 1, gevolgd door de letter B. Ieder eend metr het nummer van de winnaar krijgt

Bijvoorbeeld:

  • Indien er 5.000 nummers zijn verkocht en badeendje nummer 1.500 geeft recht op een prijs, dan hebben nummers 1.500 en 1.500A recht op de prijs. In dat geval wordt de prijs dus twee keer uitgereikt.
  • Indien er 8.000 nummers zijn verkocht en eendje nummer 1.500 geeft recht op een prijs, dan hebben nummers 1.500A en 1.500B recht op de prijs In dat geval wordt de prijs dus drie keer uitgereikt.

3.6 De wedstrijdleiding kan, indien de weersomstandigheden dat vereisen, besluiten om de eendjes op een kunstmatige manier voort te stuwen door bijvoorbeeld een waterstraal, windmachine of op iedere andere manier die de wedstrijdcommissie wenselijk acht.

3.7 Indien door onvoorziene omstandigheden de Badeendrace Etten-Leur geen doorgang kan vinden zal er binnen 7 dagen na de geplande datum van de Badeendrace Etten-Leur door de wedstrijdcommissie een (digitale) trekking plaatsvinden onder het toeziend oog van een (kandidaat) notaris. De 30 getrokken nummers vertegenwoordigen in dit geval de nummers van de winnaars. Het eerste getrokken nummer geeft recht op de eerste prijs, het tweede getrokken nummer geeft recht op de tweede prijs, het derde getrokken nummer geeft recht op de derde prijs enzovoort.

3.8 Elk eendje blijft eigendom van de Lionsclubs; De organisatie draagt er zorg voor dat alle eendjes na afloop uit het water gehaald worden en er geen eendjes achterblijven in het water.

3.9 Degene die een winnend nummer heeft gekocht heeft slechts recht op de aan het nummer verbonden prijs en niet op het eendje zelve;

3.10 Elk nummer geeft slechts recht op eenmaal deelname aan de Badeendrace Etten-Leur.

ARTIKEL 4, INLEG

4.1 De inleg voor een nummer bedraagt twee en een halve euro of tien euro voor (een veelvoud) van 5 nummers.

ARTIKEL 5, WINNENDE DEELNAMENUMMERS

5.1 Er worden dertig prijzen uitgegeven, één tot en met dertig, waarvan de uitslag correspondeert met de winnende uitslag van de Badeendrace Etten-Leur;

5.2 Uitsluitend nummers waarvan de inleg is betaald dan wel nummers die aan sponsoren zijn uitgegeven, kunnen prijswinnend zijn. De betaling van het nummer is daarbij bepalend voor deelname;

5.3 De race vindt plaats in het openbaar onder toezicht van de wedstrijdcommissie.

ARTIKEL 6, PRIJZEN PAKKET, BEKENDMAKING

6.1 De prijzen worden vermeld op de webpagina www.badeendrace-etten-leur.nl/prijzen/

6.2 De winnende nummers worden bekendgemaakt na de race en worden tevens gepubliceerd op www.badeendrace-etten-leur.nl/uitslag/;

6.3 U ontvangt een nummerd op uw deelnamebewijs en als dat nummer overeenkomt met het nummer op een van een winnend eendje dan kunt u door middel van het overleggen van uw aankoopbewijs uw recht op de prijs laten gelden.

6.4 Indien u een winnend nummer heeft ontvangt u binnen 48 uur na de race op het bij aankoop van uw nummer door u opgegeven emailadres een e-mail met daarin uw prijs alsmede de locatie en het tijdstip waar u uw prijs op kunt halen. Indien een prijs niet binnen twee maanden na de datum van de race wordt opgeëist, vervalt het recht op deze prijs. De waarde van de niet-opgeëiste prijs zal vervolgens worden toegevoegd aan de donaties aan het Goede Doel.

6.5 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Alle rechten terzake worden door Lions Club Etten-Leur e.o en Lions Club De Vryeheydt Etten voorbehouden. Reclames over het niet of verkeerd toekennen van een prijs – waaronder ook begrepen het toekennen van een prijs die niet bevalt dan wel waar technische problemen mee zijn, behoudens normale garantie van de leverancier – worden niet in behandeling genomen.

ARTIKEL 7, PRIVACY

7.1 De namen van de eigenaren van de winnende deelnamenummers mogen slechts met hun toestemming aan een derde of derden bekend worden gemaakt;

7.2 Door het meespelen met de Badeendrace Etten-Leur wordt men geacht deze toestemming expliciet te hebben gegeven voor publicitaire doeleinden, tenzij men uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven deze toestemming niet te verlenen.

ARTIKEL 8, AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor het weg- of zoekraken van uw deelnamebewijs, mededelingen aan of van de organisatie of anderszins, elke aansprakelijkheid wordt uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal en dergelijke. De organisatie is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de afgifte van de prijzen.