Goede doelen

De opbrengst van de Badeendrace Etten-Leur zal ook dit jaar weer ten goede komen aan de jeugd in Etten-Leur.

We hebben dit jaar gekozen voor twee goede doelen:

Bevordering van de intentie tot lezen en leesvaardigheid van de jeugd

Experts zijn het erover eens dat de leesontwikkeling van leerlingen onder druk staat. Zo constateerde de onderwijsinspectie eind december 2022, dat het slecht gesteld is met de leesvaardigheid van basisscholieren. Het is noodzakelijk dat scholen, ouders, gemeente en bibliotheken de handen ineenslaan om dit tij te keren en te zorgen dat de scholieren gemotiveerd raken om te lezen en te blijven lezen.

Het aanbod van voor kinderen aantrekkelijke boeken is daarbij van zeer groot belang. Dat daarbij de positie van kinderen die in armoede leven schrijnend is mag duidelijk zijn. Gemiddeld 3 kinderen per klaslokaal leven in armoede. 61 % van de kinderen in armoede heeft geen leesboek.

Door het doneren van 5 euro aan de Stichting-geef-om-elkaar-Nederlandwordt een leesboek verkregen voor de schoolbibliotheken van de 13 basisscholen in Etten-Leur. De boeken zijn door een grote uitgever geschonken aan de stichting; met de verkoop van de boeken ondersteunt de stichting op haar beurt weer andere goede doelen.

Daarnaast richt onze aandacht zich op de leerlingen van de eerste en tweede klas van het voortgezette onderwijs. Een grote groep van deze kinderen leest in de zomervakantie in het geheel niet en hebben veel moeite om het lezen weer op te pakken in het nieuwe schooljaar. Door het aanbieden van een ‘leescheque’ voor een selectie van tijdschriften kunnen deze leerlingen kunnen ervaren dat lezen ook léuk kan zijn. De organisatie van de uitgifte van de cheque geschiedt in samenwerking met de bibliotheek van het cultuurhuis ‘de Nobelaer’.

Sport en cultuur voor ieder kind!

Nadat vanwege de beperkingen door Corona deelname aan buitenschoolse activiteiten amper mogelijk was, is dit proces weer langzaam op gang gekomen.

Toch is er een grote groep kinderen die niet kan deelnemen vanwege het ontbreken van financiële middelen bij de ouders. Dit probleem is het laatste jaar alleen maar groter geworden door de torenhoge inflatie en de sterk gestegen gasprijzen. Het Centraal Planbureau verwacht dan ook dat het aantal mensen dat onder de armoedegrens valt zal toenemen tot bijna 1 miljoen in 2024.

Door een donatie aan de Stichting Leergeld Noord­ west Brabant bieden wij kinderen van onvermogende ouders de gelegenheid om tóch deel te nemen aan sport- en/of culturele activiteiten. Aanschaf van eventuele materialen kan via de ‘Meedoen Webshop’ van de gemeente Etten-leur.

Door het gebruik van een voucher systeem is verzekerd dat de materialen ook daadwerkelijk terecht komen bij degenen voor wie het bedoeld is.