Reglement

ARTIKEL 1, ORGANISATIE

1.1 Lions Club Etten-Leur e.o en Lions Club De Vryeheydt Etten organiseren in samenwerking met Stichting Adriaan van Bergen de ‘Badeendrace Etten-Leur’ en de daarvoor benodigde verkoop van loten;

1.2 De afdracht van de opbrengst wordt aangewend voor (lokale) jeugdprojecten.

ARTIKEL 2, VOORSCHRIFTEN VOOR DEELNAME

2.1 Deelname aan de Badeendrace Etten-Leur staat open voor alle natuurlijke en rechtspersonen, doch deelname door minderjarigen alsmede beschikkingsonbevoegden geschiedt onder verantwoordelijkheid van zijn/haar/hun wettelijk vertegenwoordiger;

2.2 Degene die deelneemt aan de Badeendrace Etten-Leur is gebonden aan de bepalingen van dit reglement;

2.3 Lions Club Etten-Leur e.o, Lions Club De Vryeheydt Etten en de Stichting Adriaan van Bergen zijn niet aansprakelijk voor de nadelen die voor een deelnemer voortvloeien uit het door hem/haar niet opvolgen van de in dit reglement vastgelegde voorschriften.

2.4 Leden van Lions Club Etten-Leur e.o en Lions Club De Vryeheydt Etten zijn zelf uitgesloten van deelneming. Dit geldt niet voor familieleden of vrienden van de leden.

ARTIKEL 3, SPEELWIJZE

3.1 De deelnemer dient een genummerd lot (deelnamebewijs) te kopen bij een lid van Lions Club Etten-Leur e.o., een lid van Lions Club De Vryeheydt Etten, bij een door deze Lionsclubs georganiseerd uitgiftepunt van loten dan wel via de website www.badeendrace-etten-leur.nl;

3.2 Elk lot geeft recht op deelname aan de Badeendrace Etten-Leur door middel van een rubberen eendje met een nummer dat correspondeert met het nummer dat op het lot is vermeld;

3.3 Alle eendjes waarvan de nummers corresponderen met een verkocht lotnummer zullen op zaterdag 27 mei 2023 te water worden gelaten om een afgezet parcours af te leggen. De nummers van de eerste 30 eendjes die de finish bereiken geven recht op een prijs voor degene met het corresponderende lotnummer;

3.4 Het eerste eendje dat de finish bereikt, geeft recht op de eerste prijs, het tweede eendje dat als tweede de finish bereikt geeft recht op de tweede prijs, het derde eendje geeft recht op de derde prijs; enzovoort.

3.5 Indien er meer lotnummers zijn verkocht dan het maximaal aantal eendjes van 3.000 geeft het corresponderende lotnummer + 3.000 het recht op dezelfde prijs. Indien er meer dan 6.000 lotnummers worden verkocht geeft het corresponderende lotnummer + 6.000 ook het recht op dezelfde prijs.
Bijvoorbeeld:

  • Indien er 5.000 loten zijn verkocht en eendje nummer 1.500 geeft recht op een prijs, dan hebben lotnummers 1.500 en 4.500 (1.500 +3.000) recht op de prijs. In dat geval wordt de prijs dus twee keer uitgereikt.
  • Indien er 8.000 loten zijn verkocht en eendje nummer 1.500 geeft recht op een prijs, dan hebben lotnummers 1.500, 4.500 (1.500 + 3.000) en lotnummer 7.500 (1.500 + 6.000) recht op de prijs In dat geval wordt de prijs dus drie keer uitgereikt.

3.6 De wedstrijdleiding kan, indien de weersomstandigheden dat vereisen, besluiten om de eendjes op een kunstmatige manier voort te stuwen door bijvoorbeeld een waterstraal, windmachine of op iedere andere manier die de wedstrijdcommissie wenselijk acht.

3.7 Indien door onvoorziene omstandigheden de Badeendrace Etten-Leur geen doorgang kan vinden zal er binnen 7 dagen na de geplande datum van de Badeendrace Etten-Leur door de wedstrijdcommissie een (digitale) loting plaatsvinden onder het toeziend oog van een (kandidaat) notaris. De 30 getrokken nummers vertegenwoordigen in dit geval de lotnummers van de winnaars. Het eerste getrokken nummer geeft recht op de eerste prijs, het tweede getrokken nummer geeft recht op de tweede prijs, het derde getrokken nummer geeft recht op de derde prijs enzovoort.

3.8 Elk eendje blijft eigendom van de Lionsclubs; De organisatie draagt er zorg voor dat alle eendjes na afloop uit het water gehaald worden en er geen eendjes achterblijven in het water.

3.9 Degene die een winnend lot heeft gekocht heeft slechts recht op de aan het lot verbonden prijs en niet op het eendje zelve;

3.10 Elk lot geeft slechts recht op eenmaal deelname aan de Badeendrace Etten-Leur.

ARTIKEL 4, INLEG

4.1 De inleg voor een lot bedraagt twee en een halve euro of tien euro voor (een veelvoud) van 5 loten.

ARTIKEL 5, WINNENDE DEELNAMENUMMERS

5.1 Er worden dertig prijzen uitgegeven, één tot en met dertig, waarvan de uitslag correspondeert met de winnende uitslag van de Badeendrace Etten-Leur;

5.2 Uitsluitend lotnummers waarvan de inleg is betaald dan wel lotnummers die aan sponsoren zijn uitgegeven, kunnen prijswinnend zijn. De betaling van het lot is daarbij bepalend voor deelname;

5.3 De race vindt plaats in het openbaar onder toezicht van de wedstrijdcommissie.

ARTIKEL 6, PRIJZEN PAKKET, BEKENDMAKING

6.1 De prijzen worden vermeld op de webpagina www.badeendrace-etten-leur.nl/prijzen/

6.2 De nummers van de winnende loten worden bekendgemaakt na de race en worden tevens gepubliceerd op www.badeendrace-etten-leur.nl/uitslag/;

6.3 U ontvangt een genummerd lot (deelnamebewijs) en als dat nummer overeenkomt met het nummer op een van een winnend eendje dan kunt u door middel van het overleggen van uw lot uw recht op de prijs laten gelden.

6.4 Indien u een winnend lotnummer heeft ontvangt u binnen 48 uur na de race op het bij aankoop van uw lot door u opgegeven emailadres een e-mail met daarin uw prijs alsmede de locatie en het tijdstip waar u uw prijs op kunt halen.

6.5 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Alle rechten terzake worden door Lions Club Etten-Leur e.o en Lions Club De Vryeheydt Etten voorbehouden. Reclames over het niet of verkeerd toekennen van een prijs – waaronder ook begrepen het toekennen van een prijs die niet bevalt dan wel waar technische problemen mee zijn, behoudens normale garantie van de leverancier – worden niet in behandeling genomen.

ARTIKEL 7, PRIVACY

7.1 De namen van de eigenaren van de winnende deelnamenummers mogen slechts met hun toestemming aan een derde of derden bekend worden gemaakt;

7.2 Door het meespelen met de Badeendrace Etten-Leur wordt men geacht deze toestemming expliciet te hebben gegeven voor publicitaire doeleinden, tenzij men uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven deze toestemming niet te verlenen.

ARTIKEL 8, AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor het weg- of zoekraken van uw deelnamebewijs, mededelingen aan of van de organisatie of anderszins, elke aansprakelijkheid wordt uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal en dergelijke. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door Lions Club Etten-Leur e.o noch Lions Club De Vryeheydt Etten voor het handelen van de personen genoemd in artikel 3, alsmede voor schade, direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van beide Lionsclubs liggende omstandigheden;

8.2 De Lions Club Etten-Leur e.o en Lions Club De Vryeheydt Etten zijn niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de afgifte van de prijzen.