Reglement

ARTIKEL 1, ORGANISATIE

1. Lions Club Etten-Leur e.o en Lions Club De Vryeheydt Etten organiseren in samenwerking met Stichting Adriaan van Bergen de ‘Badeendrace Etten-Leur’ en de daarvoor benodigde verkoop van loten;
2. De afdracht van de opbrengst wordt aangewend voor (locale) jeugdprojecten.

ARTIKEL 2, VOORSCHRIFTEN VOOR DEELNAME

1. Deelname aan de Badeendrace Etten-Leur staat open voor alle natuurlijke en rechtspersonen, doch deelname door minderjarigen alsmede beschikkingsonbevoegden geschiedt onder verantwoordelijkheid van zijn/haar/hun wettelijk vertegenwoordiger;
2. Degene die deelneemt aan de Badeendrace Etten-Leur is gebonden aan de bepalingen van dit reglement;
3. Lions Club Etten-Leur e.o, Lions Club De Vryeheydt Etten en de Stichting Adriaan van Bergen zijn niet aansprakelijk voor de nadelen die voor een deelnemer voortvloeien uit het door hem/haar niet opvolgen van de in dit reglement vastgelegde voorschriften.
4. Leden van Lions Club Etten-Leur e.o en Lions Club De Vryeheydt Etten zijn zelf uitgesloten van deelneming. Dit geldt niet voor familieleden of vrienden.

ARTIKEL 3, SPEELWIJZE

1.De deelnemer dient een genummerd lot (deelnamebewijs) te kopen bij een lid van Lions Club Etten-Leur e.o., een lid van Lions Club De Vryeheydt Etten, bij een door deze Lionsclubs georganiseerd uitgiftepunt van loten dan wel via de website www.badeendrace-etten-leur.nl

2. Elk lot geeft recht op deelname in de Badeendrace door middel van een rubberen eendje met een nummer dat correspondeert met het nummer dat op het lot is vermeld;
3. Alle eendjes die corresponderen met een verkocht lotnummer zullen op zaterdag 4 juni 2022 te water worden gelaten en de eerste 30 eendjes die de finish bereiken – na een op het water afgelegde afstand binnen een parcours- krijgen recht op een prijs;
4. Het eerste eendje dat de finish bereikt, geeft recht op de eerste prijs, het tweede eendje dat als tweede de finish bereikt krijgt recht op de tweede prijs, het derde eendje geeft recht op de derde prijs; enzovoort.
5. Elk eendje blijft eigendom van de Lionsclubs;
6. Degene die een winnend lot heeft gekocht heeft slechts recht op de aan het lot verbonden prijs en niet op het eendje zelve;
7. Elk lot geeft slechts recht op eenmaal deelname aan de Badeendrace Etten-Leur.

ARTIKEL 4, INLEG

De inleg voor een lot bedraagt twee en een halve euro of tien euro voor 5 loten.

ARTIKEL 5, WINNENDE DEELNAMENUMMERS

1. Er worden dertig prijzen uitgegeven, één tot en met dertig, waarvan de uitslag correspondeert met de winnende uitslag van de Badeendrace Etten-Leur;
2. Uitsluitend lotnummers waarvan de inleg is betaald dan wel lotnummers die aan sponsoren zijn uitgegeven, kunnen prijswinnend zijn. De betaling van het lot is daarbij bepalend voor deelname;
3. De race vindt plaats in het openbaar onder toezicht van de wedstrijdcommissie.

ARTIKEL 6, PRIJZEN PAKKET, BEKENDMAKING

1. De prijzen worden vermeld op de webpagina www.badeendrace-etten-leur.nl/prijzen/
2. De nummers van de winnende loten worden bekendgemaakt na de race en worden tevens gepubliceerd op www.badeendrace-etten-leur.nl/uitslag/;
3. U ontvangt een genummerd lot (deelnamebewijs) en als dat nummer overeenkomt met het nummer op een van de winnende eendjes dan kunt u door middel van het overleggen van uw lot uw recht op de prijs laten gelden.
Dat kan direct na de race bij de organisatie en tot een maand na het houden van de Badeendrace Etten-Leur.
4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd en alle rechten terzake worden door Lions Club Etten-Leur e.o en Lions Club De Vryeheydt Etten voorbehouden. Reclames over het niet of verkeerd toekennen van een prijs – waaronder ook begrepen het toekennen van een prijs die niet bevalt dan wel waar technische problemen mee zijn, behoudens normale garantie van de leverancier – worden niet in behandeling genomen.

.

ARTIKEL 7, PRIVACY

1. De namen van de eigenaren van de winnende deelnamenummers mogen slechts met hun toestemming aan een derde of derden bekend worden gemaakt;
2. Door het meespelen met de Badeendrace Etten-Leur wordt men geacht deze toestemming expliciet te hebben gegeven voor publicitaire doeleinden, tenzij men uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven deze toestemming niet te verlenen.

ARTIKEL 8, AANSPRAKELIJKHEID

1. Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor het weg- of zoekraken van uw deelnamebewijs, mededelingen aan of van de organisatie of anderszins, elke aansprakelijkheid wordt uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal en dergelijke. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door Lions Club Etten-Leur e.o noch Lions Club De Vryeheydt Etten voor het handelen van de personen genoemd in artikel 3, alsmede voor schade, direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van beide Lionsclubs liggende omstandigheden;
2. De Lions Club Etten-Leur e.o en Lions Club De Vryeheydt Etten zijn niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de afgifte van de prijzen.